Co robimy dla Państwa?

KUPNO/NAJEM:

 • badamy rynek i pozyskujemy oferty z uwzględnieniem indywidualnych gustów i preferencji klientów
 • na bieżąco powiadamiamy o ofertach spełniających Państwa oczekiwania
 • gwarantujemy dostep do większości ofert na rynku poprzez współpracę z innymi biurami
 • pomagamy w przygotowaniu pełnej dokumentacji, niezbędnej do przeprowadzenia transakcji
 • przekazujemy informacje dotyczące opłat przy transakcji
 • sprawdzamy stan prawny nieruchomości
 • negocjujemy warunki umowy
 • zwracamy uwagę na Państwa bezpieczeństwo finansowe (właściwy sposób rozliczenia zapłaty i bezpieczną formę przekazania pieniędzy)
 • dbamy o ustalenie dogodnych warunków transakcji
 • pomagamy w uzyskaniu kredytu
 • jesteśmy z Państwem u Notariusza
 • sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy
 • od początku do końca kontaktuje się z Państwem jedna osoba

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

 • dokonujemy wizytacji nieruchomości
 • sporządzamy dokumentację fotograficzną
 • weryfikujemy dokumenty
 • pomagamy również przy regulacji stanów prawnych (sprawy spadkowe, udziały itp.)
 • pomagamy w ustaleniu ceny ofertowej
 • przygotowujemy szczegółowe opisy nieruchomości i okolicy
 • opracowujemy skuteczne strategie reklamowe z pełnym uwzględnieniem grup docelowych:
  reklama wizualna (baner)
  lokalna reklama prasowa
  rekalam internetowa
 • wykorzystujemy naszą bazę klientów poszukujących
 • doradzamy jak poprawić wizerunek nieruchomości
 • udostępniamy Państwa ofertę wszystkim współpracującym z nami biurom nieruchomości
 • uczestniczymy w prezentacji nieruchomości
 • doradzamy i negocjujemy w Państwa imieniu
 • staramy się uchronić naszych klientów przed podjęciem błędnych decyzji w zakresie obejmującym miedzy innymi termin przekazania nieruchomości, wymeldowanie, pozostawiane wyposażenie
 • sporzadzamy protokoły przekazania nieruchomości
 • stosujemy jednoosobowe kierowanie procesem sprzedaży, co oznacza, że kontaktuje się z Państwem od początku do końca tylko jedna osoba

Oferty z naszej bazy znajdują się nie tylko na naszych serwisach: homestudio.pl, homestudio.nieuchomosci.pl, ale przede wszystkim w najpopularniejszych polskich serwisach i portalach branżowych.

Nasi agenci porozumiewają się z klientami biegle w językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim, co stwarza komfort obsługi obcokrajowców i znakomite zrozumienie ich potrzeb.

Wszystkie nasze usługi wykonujemy na podstawie spisanej z Państwem wcześniej umowy o pośrednictwo, w oparciu o "Ustawę o gospodarce nieruchomościami" z dnia 21 sierpnia 1997r.

Zawsze stosujemy
STANDARDY ZAWODOWE
POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział I
Zasady etyki zawodowej

Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 1

Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się zasadami etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej pośrednika wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych.

§ 2

Pośrednik powinien postępować w taki sposób, aby chronić interesy osób, na rzecz których wykonuje czynności pośrednictwa z uwzględnieniem zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.

§ 3

Pośrednik powinien być lojalny wobec osoby, na rzecz której wykonuje czynności pośrednictwa i nie zawieść pokładanego w nim zaufania.


Rozdział 2
Rzetelność zawodowa

§ 4

Pośrednik jest obowiązany przestrzegać przepisy prawa i standardy zawodowe.

§ 5

Pośrednik jest obowiązany dokładać szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa.

§ 6

Pośrednik jest obowiązany do odmowy wykonania czynności pośrednictwa, która pozostawałaby w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

 

Rozdział 3
Kompetencja i profesjonalizm

§ 7

Przy wykonywaniu czynności pośrednictwa pośrednik powinien kierować się trendami rynkowymi.

§ 8

Pośrednik nie może podejmować się wykonywania czynności pośrednictwa, które wykraczają poza zakres jego wiedzy i doświadczenia zawodowego.


Rozdział 4
Tajemnica zawodowa

§ 9

Informacje uzyskane przez pośrednika w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Tajemnica nie obowiązuje przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonania usługi oraz informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

Rozdział 5
Prestiż zawodu

§ 10

Pośrednik powinien zapewnić, aby relacje z innymi pośrednikami były oparte na zasadach uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.

§ 11

Pośrednik nie może postępować w sposób godzący w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy, w szczególności nie wolno mu przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

§ 12

Pośrednik nie może wykonywać poleceń pracodawcy niezgodnych z prawem oraz naruszających standardy zawodowe.

§ 13

Pośrednikowi nie wolno rozpowszechniać nieprawdziwych  lub wprowadzających w błąd informacji o innych pośrednikach, o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, lub stosowanych przez nich praktykach zawodowych.        

§ 14

Pośrednik powinien wspierać działalność organizacji zawodowych i przyczyniać się do zapewnienia wysokiej rangi zawodu.

§ 15

Pośrednik powinien dążyć do wyeliminowania w swym otoczeniu praktyk sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu.

§ 16

Pośrednik nie może wykorzystywać funkcji pełnionych w organizacjach zawodowych dla własnych korzyści.


Dział II
Standardy zawodowe

§ 17

Pośrednik wykonuje czynności pośrednictwa na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa zawartej z zamawiającym. W umowie zamieszcza się imię i nazwisko pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, jego numer licencji zawodowej oraz oświadczenie pośrednika o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Zakres czynności pośrednictwa określa umowa.

§ 18

Rola pośrednika polega na gromadzeniu i udzielaniu informacji potrzebnych do zawarcia przez inne osoby umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie warunków ekonomiczno-rynkowych i sposobu realizacji zamówionej usługi, podejmowaniu czynności zmierzających do wyszukania kontrahenta, kojarzeniu stron, aranżowaniu oględzin nieruchomości oraz, na życzenie zamawiającego, na udziale w negocjacjach, pomocy przy finalizacji transakcji poprzez podjęcie czynności organizacyjnych, chyba, że umowa stanowi inaczej.

§ 19

Pośrednikowi nie wolno reklamować - ogłaszać do sprzedaży, wynajmu lub innego obrotu tych nieruchomości, co do których nie zawarł uprzednio umowy pośrednictwa poza przypadkami, które wynikają z umów zawartych pomiędzy pośrednikami lub przedsiębiorcami.


§ 20

Ogłoszenie, druk, pisemna lub ustna informacja udzielona przez pośrednika powinny być zgodne ze znanym pośrednikowi stanem faktycznym i prawnym oraz być jednakowe w swojej treści w zakresie dotyczącym pobieranego wynagrodzenia. Ogłoszenia publikowane w Internecie muszą zawierać numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa.

§ 21

Pośrednik dokumentuje wykonane czynności pośrednictwa w związku z realizacją umowy pośrednictwa.

§ 22

Pośrednik jest obowiązany zawsze ujawnić status pośrednika przy wykonywaniu czynności pośrednictwa. W każdym miejscu prowadzenia działalności zawodowej pośrednik umieszcza w sposób widoczny świadectwo stwierdzające nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

§ 23

Pośrednik nie może składać zamawiającemu nieprawdziwych oświadczeń dotyczących ceny sprzedaży lub czynszu najmu nieruchomości.

§ 24

Pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji pod warunkiem uzyskania ich pisemnej zgody.

§ 25

Pośrednikowi nie wolno oferować usług pośrednictwa poniżej kosztów ich świadczenia lub przedstawiając je jako wolne od wynagrodzenia.

§ 26

Ogłoszenia o pobieraniu wynagrodzenia wyłącznie od jednej strony transakcji opatruje się wyjaśnieniem, która ze stron pokrywa wynagrodzenie pośrednika.

§ 27

Przed zawarciem umowy pośrednictwa oraz w treści umowy z klauzulą wyłączności pośrednik jest obowiązany do poinformowania zamawiającego o konsekwencjach wynikających z takiej klauzuli oraz podpisania tego typu umowy.

§ 28

Przed zawarciem umowy pośrednictwa pośrednik ma obowiązek uzyskania od zamawiającego informacji o tym, czy nieruchomość nie jest przedmiotem zawartej uprzednio umowy z klauzulą wyłączności.


§ 29

Pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa wynikające z umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności, dąży do jak najszerszego uzasadnionego wyeksponowania nieruchomości i nie może utrudniać dostępu do informacji o nieruchomości, której dotyczy umowa.

§ 30

W przypadku, gdy pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa na rzecz oferującego nieruchomość przedstawi tej osobie innego pośrednika, kolejne kontakty przedstawionego pośrednika z tą osobą, dotyczące oferowanej nieruchomości, powinny odbywać się za wiedzą i zgodą pośrednika, który go przedstawił.

§ 31

Pośrednikowi nie wolno nakłaniać zamawiającego do rozwiązania, zmiany lub niewykonania wcześniej zawartych umów pośrednictwa.

§ 32

Pośrednik ma prawo składania ogólnych ofert przedstawiających zakres świadczonych usług także osobom, które zawarły z innym pośrednikiem umowę z klauzulą wyłączności, jeżeli oferty te stanowią element szerszej akcji promocyjnej.

§ 33

W przypadku podjęcia współpracy pomiędzy pośrednikami, ustalenia co do wysokości wynagrodzenia i sposobu jego podziału powinny być określone w formie pisemnej w momencie nawiązania współpracy.

§ 34

Pośrednik, który otrzymał z innego biura informacje o nieruchomości jest obowiązany przy pierwszym kontakcie ze sprzedającym ujawnić, od kogo ofertę otrzymał oraz zachować szczególną dbałość o zabezpieczenie interesów pośrednika, który tej informacji udzielił.

§ 35

Pośrednik zapewnia, aby osoby pracujące pod jego bezpośrednim nadzorem, przy pomocy których wykonuje czynności pośrednictwa, przestrzegały zasad wynikających z przepisów prawa i reguł postępowania zawartych w standardach zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami. Pośrednik zapewnia, aby osoby te posiadały jego pisemne oświadczenie o wykonywaniu czynności pomocniczych pod jego nadzorem. Pośrednik ponosi odpowiedzialność zawodową za działania lub zaniechania tych osób.

§ 36

Pośrednik wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinien w umowie zawartej z przedsiębiorcą zapewnić sobie rzeczywisty wpływ na wszelkie czynności pośrednictwa wykonywane u przedsiębiorcy, w szczególności na treść ogłoszeń przedsiębiorcy zamieszczanych w związku z wykonywanymi przez pośrednika czynnościami pośrednictwa.

§ 37

Pośrednik ma obowiązek zwrócić uwagę innemu pośrednikowi na jego postępowanie naruszające zasady niniejszych standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami.


Dział III
Przepisy końcowe

§ 38

Zgodnie z art. 181 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejsze standardy zawodowe zostały uzgodnione z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 39

Tracą moc standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami ogłoszone komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami (Dz. MI Nr 6, poz. 37).

Copyright: Homestudio / Wykonanie: Poldata Sp.j. / Projekt graficzny: smidowicz.com
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że w ramach witryny w celu świadczenia Państwu usług stosowane są pliki 'cookies'. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 'cookies'. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików 'cookies' w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji w Polityka Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
CENTRUM
ODDŁUŻENIOWE
BLOG A MOŻE
HISZPANIA?
HOME STAGING