Polecamy swoje usługi w zakresie:
- zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (wspólnoty mieszkaniowe i właściciele budynków)
- zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
- zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych

Obecnie zarządzamy następującymi lokalami mieszkalnymi:

Czapury, ul. Jagodowa
Poznań, ul. Kopernika
Poznań, osiedle Przyjaźni

Zapewniamy między innymi:
- przeprowadzenie protokolarnego przejęcia nieruchomości
- pozyskiwanie najemców
- sporządzanie umów
- przekazywanie lokali
- pobieranie i rozliczanie opłat
- skuteczne egzekwowanie należności
- przygotowanie wezwań do zapłaty raz na kwartał
- optymalizacja kosztów
- nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w czystości i porządku
- doradztwo i planowanie
- prowadzenie korespondencji
- przygotowanie planów remontowych
- nadzór prac remontowych
- prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali i najemców
- gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości
- gwarantujemy sprawny przepływ informacji
- udzielanie informacji księgowych w godzinie dyżurów telefonicznych oraz poprzez e-mail
- wydawanie zaświadczeń najemcom oraz właścicielom lokali według zapotrzebowania
- sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych
- bieżące rozliczenia nieruchomości (media, remonty)
- prowadzenie rachunku bankowego, dokonywanie rozliczeń
Dodatkowo przy obsłudze wspólnot mieszkaniowych:
- reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
- opracowywanie uchwał, regulaminów i statutów
- przygotowanie i obsługa zebrań wspólnoty
- reprezentowanie wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

Naszym atutem są wypracowane standardy obsługi klienta, jesteśmy obecni na terenie całego Poznania i szeroko rozumianych okolic. Wynagrodzenie za zarządzanie i (lub) administrowanie wraz z usługami księgowymi, ustalane jest każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji. A ostateczna cena uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od oczekiwań samego właściciela (wspólnoty), wielkości nieruchomości, ilości lokali, sytuacji prawnej, a nawet stanu technicznego budynku. ZAPYTAJ NAS O CENĘ, aby przekonać się, że jesteśmy konkurencyjni! W celu uzyskania szczegółowej oferty, dopasowanej do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

***

STANDARDY ZAWODOWE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Zarządca nieruchomości jest zobowiazany do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością własciwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiazany do kierowania się zasad ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynnosci. Uchwalenie przez organizacje zawodowe zarzadców nieruchomości standardów zawodowych jako jednolitych norm postepowania stanowić będzie początek współpracy i wprowadzenia wspólnych zasad rozwoju zawodu zarządcy. Z uwagi na powyższe, organizacje zawodowe zarzadców nieruchomości w uzgodnieniu z ministrem własciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ustalają niniejsze standardy zawodowe.


§1
Zasady ogólne

1. Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości są zgodne z uznanymi zasadami moralnymi oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązujacego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zarządca nieruchomości oraz przedsiębiorcy działający w zakresie zarządzania nieruchomościami powinni dochować należytej staranności, aby osoby, przy pomocy
których wykonują czynności zarządzania nieruchomościami, przestrzegały reguł zawartych w niniejszych standardach zawodowych.


§2
Dbałość o prestiż zawodu

1. Za zasadę naczelną działania zarządcy nieruchomości uznaje się dbałość o należytą jakośc czynności wykonywanych przez zarzadcę.
2. Zarzadcą nieruchomości wykazuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z włascicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sądami, urzędami
i instytucjami, przed którymi wystepuje.
3. Zarządca nieruchomości postepuje w taki sposób, aby własciciel nieruchomości darzył go oraz jego pracowników pełnym zaufaniem.
4. Zarządca nieruchomości zachowuje się w sposób, który nie godzi w interesy zatrudniajacego go przedsiębiorcy prowadzacego działalność w zakresie zarzadzania nieruchomościami.
5. Zarządca nieruchomości dąży do wyeliminowania ze swojego otoczenia działań sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu.
6. Zarządca nieruchomości zapewnia, aby każdy z włascicieli nieruchomosci miał prawo do korzystania z ustalonego zakresu czynności zarządzania.
7. Zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania kierujac się dbałością o bezpieczenstwo włascicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dąży do stworzenia dobrych warunków użytkowania nieruchomości.
8. Zarządca nie podejmuje się wykonania czynności, które wykraczają poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe, a w szczególności są sprzeczne z obowiazującymi normami
prawnymi i społecznymi.
9. Zarządca nieruchomości uczestniczy w pracach organizacji zawodowych, wspiera ich działalność, a swoją postawą przyczynia się do integracji środowiska zarządców
nieruchomości oraz zapewnienia wysokiej pozycji zawodu.

§3
Współpraca miedzy zarządcami

1. Stosunki miedzy zarządcami nieruchomości powinny być oparte na koleżeństwie i współpracy.
2. Działania marketingowe zarządców nieruchomości powinny świadczyć o ich profesjonalizmie popartym referencjami, a materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości.
3. Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomościa, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemna zgodę.

§4
Tajemnica zawodowa

1. Zarządce nieruchomości obowiazuje tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie informacje związane z zarzadząniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości. Obowiazek ten spoczywa na zarządcy również po ustaniu wykonywania czynności, chyba że z tego obowiazku zwolnił go sad lub inny właściwy organ, albo właściciele nieruchomości.
2. Zarządca nieruchomości obowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oświadczen, zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych.
3. Obowiazkiem zarządcy jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników, na zasadach obowiazujacych jego samego.

§5
Obowiazek informowania klienta

1. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udzielania właścicielom informacji na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostepniania do kontroli dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości. Swoim zachowaniem zarządca nieruchomości powinien dążyć do stworzenia warunków do wzajemnej wymiany informacji.
2. Wszelkie informacje dotyczące zarządzanej nieruchomości, udzielane przez zarządce, powinny być zgodne ze znanym mu stanem faktycznym.
3. Zarządca nie może zatajać przed osobą, na rzecz której świadczy usługi zarządzania, istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§6
Konflikt interesów

1. Zarządca nieruchomości dołoży wszelkich starań, aby jakiekolwiek sytuacje konfliktowe, spory dotyczące zapisu umowy o zarządzanie i sposobu jej realizacji były rozwiązywane polubownie, bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego.

§7
Dokumentacja

1. Zarządca nieruchomości ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować dokumentacje zarządzanej nieruchomości. Jest on także zobowiazany do prawidłowego gromadzenia i starannego przechowywania tej dokumentacji.
2. Przekazanie dokumentacji powinno być dokonane niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w terminie określonym w umowie o zarządzanie nieruchomością.

§8
Obsługa finansowa

1. Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wynika z umowy o zarządzanie nieruchomościami. Wynagrodzenie za wykonywanie czynności zarządzania powinno być odpowiednie, przy zachowaniu prawa zarządcy do godziwego zysku.
2. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi właścicieli nieruchomosci, w szczególnosci:
- nie dopuszcza do łaczenia środków finansowych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi zamawiajacego,
- nie wykorzystuje środków finansowych jednego właściciela nieruchomości w celu przysporzenia korzyści innemu właścicielowi nieruchomości.
3. Środki finansowe właścicieli nieruchomości zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych prowadzonych odrebnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i obsługuje zgodnie z pisemną dyspozycją właścicieli nieruchomości i postanowieniami umowy o zarządzanie.

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas.

Beata Michalska-Kunicka
zarządca nieruchomości
licencja zawodowa nr 19071
tel. 500 239 459
biuro@homestudio.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144, poz. 1204).
Copyright: Homestudio / Wykonanie: Poldata Sp.j. / Projekt graficzny: smidowicz.com
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że w ramach witryny w celu świadczenia Państwu usług stosowane są pliki 'cookies'. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 'cookies'. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików 'cookies' w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji w Polityka Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
CENTRUM
ODDŁUŻENIOWE
BLOG A MOŻE
HISZPANIA?
HOME STAGING