Zarządzanie 2018-10-23T12:14:43+00:00

Zarządzanie

Polecamy swoje usługi w zakresie:
– zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (wspólnoty mieszkaniowe i właściciele budynków)
– zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
– zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych

Obecnie zarządzamy następującymi lokalami mieszkalnymi:

Czapury, ul. Jagodowa

Poznań, ul. Kopernika

Poznań, Os. Przyjaźni

Zapewniamy między innymi:
– przeprowadzenie protokolarnego przejęcia nieruchomości
– pozyskiwanie najemców
– sporządzanie umów
– przekazywanie lokali
– pobieranie i rozliczanie opłat
– skuteczne egzekwowanie należności
– przygotowanie wezwań do zapłaty raz na kwartał
– optymalizacja kosztów
– nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w czystości i porządku
– doradztwo i planowanie
– prowadzenie korespondencji
– przygotowanie planów remontowych
– nadzór prac remontowych
– prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali i najemców
– gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości
– gwarantujemy sprawny przepływ informacji
– udzielanie informacji księgowych w godzinie dyżurów telefonicznych oraz poprzez e-mail
– wydawanie zaświadczeń najemcom oraz właścicielom lokali według zapotrzebowania
– sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych
– bieżące rozliczenia nieruchomości (media, remonty)
– prowadzenie rachunku bankowego, dokonywanie rozliczeń
Dodatkowo przy obsłudze wspólnot mieszkaniowych:
– reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
– opracowywanie uchwał, regulaminów i statutów
– przygotowanie i obsługa zebrań wspólnoty
– reprezentowanie wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

Naszym atutem są wypracowane standardy obsługi klienta, jesteśmy obecni na terenie całego Poznania i szeroko rozumianych okolic. Wynagrodzenie za zarządzanie i (lub) administrowanie wraz z usługami księgowymi, ustalane jest każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji. A ostateczna cena uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od oczekiwań samego właściciela (wspólnoty), wielkości nieruchomości, ilości lokali, sytuacji prawnej, a nawet stanu technicznego budynku. ZAPYTAJ NAS O CENĘ, aby przekonać się, że jesteśmy konkurencyjni! W celu uzyskania szczegółowej oferty, dopasowanej do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Skontaktuj się
jeśli masz dodatkowe pytania

Beata Michalska-Kunicka
zarządca nieruchomości
licencja zawodowa nr 19071
tel. 500 239 459
biuro@homestudio.pl

Napisz do nas

Standardy zawodowe zarządców nieruchomości

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasad ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności. Uchwalenie przez organizacje zawodowe zarządców nieruchomości standardów zawodowych jako jednolitych norm postępowania stanowić będzie początek współpracy i wprowadzenia wspólnych zasad rozwoju zawodu zarządcy. Z uwagi na powyższe, organizacje zawodowe zarządców nieruchomości w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ustalają niniejsze standardy zawodowe.

§1
Zasady ogólne

1. Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości są zgodne z uznanymi zasadami moralnymi oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zarządca nieruchomości oraz przedsiębiorcy działający w zakresie zarządzania nieruchomościami powinni dochować należytej staranności, aby osoby, przy pomocy
których wykonują czynności zarządzania nieruchomościami, przestrzegały reguł zawartych w niniejszych standardach zawodowych.

§2
Dbałość o prestiż zawodu

1. Za zasadę naczelną działania zarządcy nieruchomości uznaje się dbałość o należytą jakość czynności wykonywanych przez zarządce.
2. Zarządca nieruchomości wykazuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sądami, urzędami
i instytucjami, przed którymi występuje.
3. Zarządca nieruchomości postępuje w taki sposób, aby właściciel nieruchomości darzył go oraz jego pracowników pełnym zaufaniem.
4. Zarządca nieruchomości zachowuje się w sposób, który nie godzi w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.
5. Zarządca nieruchomości dąży do wyeliminowania ze swojego otoczenia działań sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu.
6. Zarządca nieruchomości zapewnia, aby każdy z właścicieli nieruchomości miał prawo do korzystania z ustalonego zakresu czynności zarządzania.
7. Zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania kierując się dbałością o bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dąży do stworzenia dobrych warunków użytkowania nieruchomości.
8. Zarządca nie podejmuje się wykonania czynności, które wykraczają poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe, a w szczególności są sprzeczne z obowiązującymi normami
prawnymi i społecznymi.
9. Zarządca nieruchomości uczestniczy w pracach organizacji zawodowych, wspiera ich działalność, a swoją postawą przyczynia się do integracji środowiska zarządców
nieruchomości oraz zapewnienia wysokiej pozycji zawodu.

§3
Współpraca miedzy zarządcami

1. Stosunki miedzy zarządcami nieruchomości powinny być oparte na koleżeństwie i współpracy.
2. Działania marketingowe zarządców nieruchomości powinny świadczyć o ich profesjonalizmie popartym referencjami, a materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości.
3. Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemna zgodę.

§4
Tajemnica zawodowa

1. Zarządce nieruchomości obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie informacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy również po ustaniu wykonywania czynności, chyba że z tego obowiązku zwolnił go sad lub inny właściwy organ, albo właściciele nieruchomości.
2. Zarządca nieruchomości obowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oświadczeń, zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych.
3. Obowiązkiem zarządcy jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników, na zasadach obowiązujących jego samego.

§5
Obowiązek informowania klienta

1. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udzielania właścicielom informacji na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości. Swoim zachowaniem zarządca nieruchomości powinien dążyć do stworzenia warunków do wzajemnej wymiany informacji.
2. Wszelkie informacje dotyczące zarządzanej nieruchomości, udzielane przez zarządce, powinny być zgodne ze znanym mu stanem faktycznym.
3. Zarządca nie może zatajać przed osobą, na rzecz której świadczy usługi zarządzania, istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§6
Konflikt interesów

1. Zarządca nieruchomości dołoży wszelkich starań, aby jakiekolwiek sytuacje konfliktowe, spory dotyczące zapisu umowy o zarządzanie i sposobu jej realizacji były rozwiązywane polubownie, bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego.

§7
Dokumentacja

1. Zarządca nieruchomości ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować dokumentacje zarządzanej nieruchomości. Jest on także zobowiązany do prawidłowego gromadzenia i starannego przechowywania tej dokumentacji.
2. Przekazanie dokumentacji powinno być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie o zarządzanie nieruchomością.

§8
Obsługa finansowa

1. Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wynika z umowy o zarządzanie nieruchomościami. Wynagrodzenie za wykonywanie czynności zarządzania powinno być odpowiednie, przy zachowaniu prawa zarządcy do godziwego zysku.
2. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi właścicieli nieruchomości, w szczególności:
– nie dopuszcza do łączenia środków finansowych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi zamawiającego,
– nie wykorzystuje środków finansowych jednego właściciela nieruchomości w celu przysporzenia korzyści innemu właścicielowi nieruchomości.
3. Środki finansowe właścicieli nieruchomości zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i obsługuje zgodnie z pisemną dyspozycją właścicieli nieruchomości i postanowieniami umowy o zarządzanie.