Jak powszechnie wiadomo 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności. Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, tj. na podstawie postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w  ustawie i w zakresie w niej określonym. Dla dokonania przekształcenia nie jest wymagane złożenie wniosku bądź podjęcie innych czynności przez właścicieli lokali. Samo przekształcenie nie podlega również zaskarżeniu. Warto jednak pamiętać, że po uregulowaniu jednorazowej opłaty i uzyskaniu stosownego zaświadczenia, powinniśmy złożyć do sądu wniosek o wykreślenie roszczenia z działu III księgi wieczystej.

Jak to zrobić?

Wystarczy pobrać i wypełnić ręcznie lub na komputerze wniosek o wpis w księdze wieczystej. Możesz to zrobić np. TU: wniosek-o-wpis-w-ksiedze-wieczystej-kw-wpis

Co wpisujemy w formularzu?

Na stronie pierwszej w punkcie 1 wskazanie Sądu Rejonowego np. Poznań – Stare Miasto

2. Wydział Ksiąg Wieczystych np. V

3. Wpisujemy numer księgi wieczystej w której chcemy dokonać wykreślenia.

Strona druga punkt 7 treść żądania: Wnoszę o wykreślenie w dziale III roszczenia dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Na stronie trzeciej w punktach od 9 do 32 wpisujemy swoje dane jako wnioskodawcy.

Na czwartej stronie w punkcie 84: Zaświadczenie o wniesieniu jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Na końcu imię i nazwisko, data oraz podpis.

Co dalej?

Prawidłowo wypełniony dokument składamy w sądzie wraz z uiszczoną opłatą 250 zł. Na wskazany przez nas adres otrzymamy zawiadomienie o dokonanej zmianie.

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji lub pomocy zapraszam do kontaktu.

dr Beata Michalska-Kunicka

tel. 500 239 459